Regulamin

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów i usług przez Annę Gurgul, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Let’s talk! Language meetings Anna Gurgul w sklepie internetowym na stronie internetowej Let’s talk! Language meetings www.language-meetings.com (zwanym dalej Sklepem).
 2. Właścicielką Sklepu jest Anna Gurgul, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Let’s talk! Language meetings Anna Gurgul, ul. Tatrzańska 4/43, Świętochłowice 41-605, NIP: 6272773498, e-mail: hello@language-meetings.com , zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym możliwa jest sprzedaż także poza granicami Polski. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty lub Usługi posiadają formę fizyczną, elektroniczną lub są świadczone zdalnie, chyba, że strony uzgodnią inaczej lub zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu/Usługi.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@language-meetings.com
 6. II DEFINICJE Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z
  wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio
  lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku
  przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej
  porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
  określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej
  osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę.
 9. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną,
  korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 10. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach
  określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu
  internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie
  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
  Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93).
 11. Koszyk – funkcja Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje
  szczegóły zamówienia takie jak: ilość Produktów lub Usług, dane do
  faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 12. Newsletter – e-maile wysyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail
  wskazany przez Klienta lub Użytkownika, za jego zgodą, mogące
  zawierać informacje handlowe dotyczące aktualnej i przyszłej oferty
  Sprzedawcy.
 13. Produkty – produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do
  zakupienia w Sklepie, w tym w szczególności e-booki (mogące zawierać
  również dodatkowe poza tekstem pliki np. mp3).
 14. Regulamin– niniejszy regulamin.
 15. Sklep Internetowy (Sklep)– sklep internetowy prowadzony przez
  Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem:
  www.language-meetings.com, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu
  Produktów, które są tam prezentowane.
 16. Sprzedawca – Anna Gurgul, prowadząca działalność gospodarczą
  pod nazwą Let’s talk! Language meetings Anna Gurgul, ul. Tatrzańska
  4/43, Świętochłowice 41-605, NIP: 6272773498, e-mail:
  hello@language-meetings.com
  11.Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów)
  zawarta między Klientem a Sprzedawcą on-line, za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego.
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu
  Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 18. Usługi – Usługi lub pakiety Usług świadczone przez Sprzedawcę we
  wskazanych lub uzgodnionych z Klientem terminach, prezentowane i
  możliwe do zakupienia w Sklepie, w szczególności kursy online,
  webinary, szkolenia i warsztaty, szczegółowo opisane w Sklepie.
 19. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług przez
  Sprzedawcę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta między
  Sprzedawcą a Klientem.
 20. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z
  usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  III Usługi świadczone drogą elektroniczną
 21. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności
  udostępnia:
 22. informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację
  asortymentu Sklepu Internetowego, umożliwienie dokonywania
  zakupu Produktów i Usług, prezentację osoby i szkoły Sprzedawcy oraz
  świadczonych przez niego usług,
 23. treści informacyjne i marketingowe w formie Newslettera – w
  przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wysyłanie mu
  Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. zapisania się na
  Newsletter) w formularzu dostępnym w Sklepie.
 24. realizowanie zamówień Klientów na Produkty i Usługi, wykonywanie
  Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usług.
 25. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Sklepu jest
  równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług
  drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:
 26. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. a w chwili rozpoczęcia
  korzystania ze Sklepu,
 27. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. b w chwili zapisania się na
  Newsletter przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili
  zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Powinien w takim
  wypadku kliknąć na link otrzymywany w każdej wiadomości o
  rezygnacji z subskrypcji Newslettera,
 28. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1. lit. c po złożeniu Zamówienia
  na Produkt(y) lub Usługi.
 29. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem przez
  Użytkownika następujących oświadczeń:
 30. dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu,
 31. dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z
  prawdą,
 32. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych,
  wiadomości od Sprzedawcy związanych z realizowanymi poprzez
  Sklep usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy
  przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 33. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia
  Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za
  niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego
  niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po
  stronie dostawcy internetu, operatora sieci komórkowej, uszkodzenia
  urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań
  osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego
  zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności
  konserwacyjne lub związane z modyfikacją Sklepu. Przerwy będą
  trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka
  godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do
  usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym
  terminie korzystać ze Sklepu. Użytkownik nie może zgłaszać do
  Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności
  Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O
  przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował, o
  ile będzie to technicznie możliwe.
 34. Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Sklepu, w tym zdjęcia,
  stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie
  prawnej. Wszystkie nazwy Produktów są używane w celach
  identyfikacyjnych i mogą być chronione prawem własności
  przemysłowej. Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi
  sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw
  autorskich.
 35. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu przez Użytkownika
  niezbędne jest:
 36. posiadanie dostępu do internetu,
 37. zainstalowanie przeglądarki internetowej,
 38. włączenie obsługi javascript,
 39. zaakceptowanie plików cookies.
 40. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie
  z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i
  dobrymi obyczajami.
 41. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek
  aktywności, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu, w tym
  w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość oraz
  elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie do celów
  innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie
  spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek
  działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 42. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z internetu może
  wiązać się z ryzykiem szkody, którą Klient może ponieść na skutek
  zagrożeń w sieci internet, a w szczególności włamania do systemu
  informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie,
  zainfekowania systemu Klienta wirusami. Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
  pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez
  Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie
  zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 43. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia
  działalności w celu dokonania zmian.
  IV Składanie zamówień
 44. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz samodzielne składanie
  zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w
  asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Aby dokonać
  zakupu w Sklepie, Klient musi mieć ukończone 18 lat.
 45. Na stronach internetowych Sklepu zawarte są informacje o
  Produktach i Usługach wraz z ich cenami. Ceny podane w Sklepie są
  cenami brutto. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu lub Usługi jest cena
  w momencie składania Zamówienia przez Klienta.
 46. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów i Usług
  znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i Usług
  do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych,
  bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu
  cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają
  praw osób, które zawarły umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
  usług oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw
  osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej
  zasadami i w okresie jej trwania.
 47. Klient może dokonać zakupu Produktu lub Usługi przez Złożenie
  Zamówienia. Zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o
  świadczenie Usług uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w
  sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania
  wymaganych w formularzu danych osobowych, nr telefonu
  kontaktowego i adresu e-mail lub/oraz adresu pocztowego),
  zaznaczeniem wybranej formy płatności i dostawy, a także
  potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem
  Sklepu Internetowego.
 48. Wybór Produktów lub Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez
  dodanie ich do Koszyka i kliknięcie odpowiedniego przycisku „Kup” pod
  wybranym Produktem lub Usługą, a Zamówienie składane jest poprzez
  uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako
  obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamów”.
 49. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie
  niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz podanie
  wymaganych do realizacji Zamówienia danych osobowych.
 50. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24
  (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 51. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
  „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych
  oraz zakresu wybranych Produktów i Usług w Koszyku. W tym celu
  należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
  dostępnymi na stronie.
 52. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone
  zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
  złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
 53. przedmiotu zamówienia (zamawiane Produkty lub Usługi);
 54. ceny jednostkowej zamówionych Produktów lub Usług;
 55. łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia;
 56. wybranej metody płatności.
 57. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy
  oferty zawarcia Umowy.
 58. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za produkty za
  pośrednictwem systemu Przelewy 24. Po opłaceniu zamówienia
  nastąpi powrót na stronę Sklepu. Po otrzymaniu przez Klienta drogą
  e-mail potwierdzenia opłacenia transakcji należy odświeżyć stronę
  Sklepu, a zakupione Produkty będą dostępne do pobrania.
 59. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazane konto e-mail
  „Potwierdzenie Zamówienia” wraz z rachunkiem i z Produktem, a w
  przypadku Usług otrzymuje również formularz, który należy wypełnić
  i odesłać na podany adres e-mail (hello@language-meetings.com).
 60. W przypadku Produktów mających formę elektroniczną (pliki pdf,
  e-booki, kursy online, webinary, nagrania itp.) Klient wyraża zgodę na
  rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy – w tym wypadku Klientowi nie przysługuje
  prawo do odstąpienia od Umowy.
 61. W przypadku pozostałych Usług innych niż opisane w pkt 13 powyżej,
  wraz z rachunkiem Sprzedawca wysyła Klientowi informację o prawie
  Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz wzorze formularza
  odstąpienia od Umowy (w przypadku Klientów będących
  Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową
  działalność gospodarczą).
 62. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych
  danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu
  e-mail lub adresu pocztowego, Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu
  Produktu.
 63. Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia
  zamówienia” Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług
  traktuje się za zawartą.
  V Realizacja zamówień
 64. Do prawidłowego korzystania z niektórych zakupionych w Sklepie
  Produktów i Usług niezbędne jest zainstalowanie programu
  pozwalającego na odczytywanie plików PDF oraz/lub programu
  umożliwiającego oglądanie filmów (np. You Tube). Sprzedawca nie
  ponosi odpowiedzialności za niemożność lub niepełną możliwość
  korzystania z Produktów lub Usług z uwagi na niezainstalowanie lub
  nieprawidłowe działanie niezbędnych do tego programów.
  VI REKLAMACJE
 65. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z
  zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn.
  zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego
  oraz art. 638 KC.
 66. Sklep internetowy Let’s talk! Language meetings Anna Gurgul dokłada
  wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów jak najdokładniej
  odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że
  ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych
  monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep Internetowy nie odpowiada
  za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym
  wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 67. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z
  indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.), a
  rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 68. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji
  zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem
  złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania reklamacji i
  reklamowanego Produktu na adres: Polish For You. Karolina Sołtowska,
  ul. Jeleniogórska 1/3i lok.121, 60-179 Poznań i/lub e-mail:
  kontakt@polishforyou.eu.
 69. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer paragonu
  lub faktury VAT, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie
  zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od
  umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  VII Odstąpienie od umowy
 70. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem lub osobą
  fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą może w
  terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez
  podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego
  upływem na adres korespondencyjny: Let’s talk! Language meetings
  Anna Gurgul, ul. Tatrzańska 4/43, Świętochłowice 41-605, NIP:
  6272773498, e-mail: hello@language-meetings.com
 71. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 72. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument
  jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega
  zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna.
 73. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
  dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy,
  zwrócić Klientowi wszystkie poniesione przez niego płatności. Zwrot
  płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego
  użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 74. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
  przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta w
  przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest Produkt w postaci cyfrowej,
  zapisany na nośniku niematerialnym (np. plik pdf, e-book, webinar,
  wykład), który za zgodą Klienta został mu dostarczony przed upływem
  terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
  VIII Dane osobowe
 75. Sprzedawca, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy
  sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług, przetwarza dane Klienta.
  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
  Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody
  na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie
  przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez
  Klienta zakupów w Sklepie.
 76. Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Gurgul,
  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Let’s talk! Language
  meetings Anna Gurgul, ul. Tatrzańska 4/43, Świętochłowice 41-605, NIP:
  6272773498, e-mail: hello@language-meetings.com
 77. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do
  celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz
  zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów
  zamówionych przez Klienta i Umów o świadczenie Usług chyba, że
  wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem. Do przesyłania
  Newslettera. Sprzedawca przetwarza także dane Użytkownika, który
  subskrybował Newsletter.
 78. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym
  czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane
  lub usuwane poprzez wysłanie e-maila na adres
  hello@language-meetings.com ze stosowną prośbą. Usunięcie danych
  osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich
  przetwarzania.
 79. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu
  jego realizacji, niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia danych
  zgodnie z ust. 4, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych
  danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy
  sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług i otrzymania płatności z
  tytułu sprzedanych Produktów lub Usług.
 80. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych
  Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Sklepie.
  IX Postanowienia końcowe
 81. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie
  internetowej Sklepu.
 82. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są zgodnie z prawem
  polskim i w języku polskim lub w języku angielskim.
 83. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie
  przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta oraz
  Kodeksu Cywilnego.
 84. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za
  pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu,
  gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk.
 85. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z
  ważnych powodów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany
  sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie
  wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały
  wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian
  Regulaminu
Shopping Cart